Drobečková navigace

Novinky > Ochrana osobních údajů


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


KDO JE SPRÁVCE?
Správcem je společnost Elektro Maleček s.r.o., která provozuje i webovou stránku www.elektrosluzby.cz.

Jako správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a kdo bude případně dalším zpracovatelem těchto údajů.

(dále jen "správce")


KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa sídla: Náměstí svobody 70, 561 51 Letohrad

IČ: 27465985
Spisová značka: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 20646


KDO JE SUBJEKT ÚDAJŮ?
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, odběratelů novinek a návštěvníků své webové stránky.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Dodání zboží a služeb
 • Vedení účetnictví
 • Odvodu daní
 • Zasílání novinek


PRÁVNÍ TITULY
Správce prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou a že bude zpracovávat osobní údaje jen na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Při zpracování osobních údajů se správce řídí těmito právními předpisy:

 • Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě


COOKIES
Správce využívá cookies při vyhodnocování návštěvnosti webových stránek a pro další statistické údaje, které pomáhají přizpůsobit obsah návštěvníkům s ohledem na reálné používání. Sleduje se na příklad, s jakým internetovým prohlížečem nejčastěji návštěvník web navštěvuje, zda používá mobilní telefon či tablet a které části webové prezentace navštěvuje. Díky těmto údajům je možné připravit lepší webové prezentace.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky správce lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


ZABEZPEČENÍ A OCHRANA
Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Jsou dodržována veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.


KATEGORIE ÚDAJŮ
Správce zpracovává jen takové osobní údaje, které jste správci sami poskytli.

Účel Osobní údaje
Zpracování nabídek Jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, email
Uzavření obchodu
(vystavení faktury)
Jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa dodání, IČ, DIČ, telefon, email
Sledování návštěvnosti webových stránek Data služby Google Analytics
Registrace k odběru novinek Email
Kontaktní formulář na webu Jméno a příjmení, email


DOBA UCHOVÁNÍ
Správce bude osobní údaje uchovávat jen na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Po uplynutí archivační povinnosti budou dokumenty s osobními údaji v listinné podobě skartovány a dokumenty v elektronické podobě vymazány.

Osobní údaje, které byly přidány do adresáře správce pro potřeby zpracování nabídky a v případě, že nebyl následně uzavřen obchod, budou z adresáře vymazány.

Subjekt údajů

Doba uchování

Zákazník
(v případě neuzavření obchodu)

2 roky (na základě oprávněného zájmu správce pro opětovné zaslání nabídky zboží nebo služby)

Zákazník
(v případě uzavření obchodu)

10 let (po dobu, po kterou to udávají právní předpisy uvedené v odstavci „Právní tituly“)

Odběratel novinek

Od registrace do doby odhlášení nebo po zaslání Žádosti o zrušení odběru novinek.


PŘÍJEMCE/ZPRACOVATEL
K osobním údajům mají přístup zaměstnanci, kteří jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů a jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací jsou využívány služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané téma specializují a jsou v souladu s GDPR, kterými jsou:

 • Money S3 společnosti Solitea Česká republika a.s. (fakturace, vedení účetnictví)
 • PPL s.r.o. (zasílání zboží zákazníkovi)
 • ANTEE s.r.o. (e-mailová komunikace, web, kontaktní formulář na webu)
 • Google Analytics (sledování návštěvnosti webových stránek)
 • Facebook

Osobní údaje jsou předávány výhradně v rámci České republiky, Evropské unie a v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Pro uplatnění níže uvedených práv, prosím, kontaktujte správce prostřednictvím e-mailu:

Maleckova.M@elektrosluzby.cz.

Máte možnost uplatnit dle Nařízení GDPR tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (správce Vám sdělí, jaké osobní údaje zpracovává, k jakému účelu, komu jsou předávány, jak dlouho s nimi správce bude nakládat a proč)
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů (správce bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměn, provede opravu nebo doplnění osobních údajů)
 • Právo na výmaz osobních údajů - "být zapomenut" (správce v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR vymaže zpracovávané osobní údaje automaticky nebo na základě žádosti, ke kterým neexistuje žádný právní základ nebo oprávněný důvod osobní údaje zpracovávat; o dokončení výmazu Vašich osobních údajů Vás bude správce informovat e-mailem)
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů (toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že správce zpracovává Vaše nepřesné údaje, že provádí zpracování nezákonně; omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování)
 • Právo na přenositelnost osobních údajů (je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo získat a předat jinému správci Vaše osobní údaje)
 • Právo vznést individuální námitku (je-li zpracování založeno na základě oprávněného zájmu správce, máte právo vznést konkrétní námitku proti takovému zpracování; námitka bude správcem důkladně posouzena)
 • Právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu (jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete vznést absolutní námitku; tato námitka se neposuzuje, ale automaticky dochází k ukončení zpracování pro tyto účely; provádí se na základě kliknutí na odkaz uvedený přímo v konkrétní elektronické marketingové zprávě)
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (souhlas je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování; správce nebude nadále zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas odvolán, nemá-li k tomu jiný právní základ zpracování)
 • Právo vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování (toto právo se neuplatňuje, správce neprovádí žádné profilování ani automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní nebo obdobné účinky)

Ve všech výše uvedených případech Vám správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost vyřešena. Lhůtu je možné s ohledem na složitost prodloužit o další 2 měsíce.

V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce odmítnout žádosti vyhovět.

 

Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita
Stránky na Facebooku

Stránky na Google+

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Návštěvnost stránek

168903