Drobečková navigace

Novinky > Půjčovna > Půjčovní řád

Půjčovní řád
(Nájemní smlouva)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pronájem elektrického ručního nářadí a příslušenství se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

PŘEDMĚT NÁJMU

Předmětem nájmu je elektrické ruční nářadí a příslušenství, které je ve výlučném vlastnictví pronajímatele.

NÁJEMNÉ

Nájemné je stanoveno dle platného ceníku.

Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu.

Nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného pouze v hotovosti na základě faktury, která mu bude vystavena v den vrácení předmětu nájmu.

Pokud dojde k vrácení předmětu nájmu do 08:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.

KAUCE (ZÁLOHA)

Nájemce zaplatí pronajímateli kauci (záloha) při uzavření smlouvy v uvedené výši.

Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu (např. v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu).

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

K předání a převzetí předmětu nájmu dochází pouze v prostorách pronajímatele: Náměstí Svobody 70, 561 51 Letohrad.

DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

Údaje pro vznik nájmu (datum a čas vzniku nájmu a datum a čas vrácení předmětu nájmu) jsou definovány v Nájemní smlouvě.

Nájemní vztah vzniká momentem převzetí předmětu nájmu.

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené v Nájemní smlouvě. Nevrácení předmětu nájmu ke stanovenému dni je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za čas neoprávněného užívání má vůči nájemci právo na nájemné a navíc smluvní pokutu ve výši 15% z tohoto nájemného a na náhradu škody tím způsobenou.

Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Dohoda o prodloužení je platná po odsouhlasení pronajímatelem.

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu.

Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu.

Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu a platit nájemné.

Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu.

Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.

Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, havárii a ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu.

Nájemce je povinen zdržet se užívání předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany nájemce vznikne na předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni nájemce v plném rozsahu.

Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu.

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou.

Nájemce je povinen platit nájemné v plném rozsahu i tehdy, pokud předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil nájemce (zejména porušením svých povinností), jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k předmětu nájmu přístup nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.

Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím a na místo jím určené.

Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý předmět vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1/2 denní sazby nájemného za předmět nájmu.

Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud nájemce tuto povinnost poruší, je pronajímatel oprávněn od Nájemní smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese nájemce.

Během pronájmu nesmí nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 1 500,00 Kč za každý předmět nájmu.

JINÁ USTANOVENÍ

Pokud během platnosti Nájemní smlouvy dojde mezi pronajímatelem a nájemcem ke vzniku sporu a nedojde k dohodě a vzájemnému vypořádání, bude pronajímatel s nájemcem řešit spor mimosoudní cestou na základě podání návrhu na ČOI. (adr.coi.cz)

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

Nájemce výslovně podle zákona § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Nájemní smlouvě pro účely vedení agendy a to po dobu trvání i skončení tohoto nájemního vztahu.

Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v likvidaci, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení.

Nájemce potvrzuje, že uvedené podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl, jsou mu známé a na znak souhlasu to potvrzuje svým podpisem.

17. 11. Mahulena, Den studentů

Zítra: Romana
Stránky na Facebooku

Stránky na Google+

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Registrace prodloužené záruky

Návštěvnost stránek

169946